fbpx

Algemene Voorwaarden Het Lakhuis

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Het Lakhuis en een cliënt, voor zover er niet van deze voorwaarden door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Het Lakhuis
Het Lakhuis zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomsten de eisen goed vakmanschap uitvoeren en op de grond van de moment bekende stand der wetenschap. Het Lakhuis zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijzigingen of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk doch uiterlijk een werkdag voorafgaande aan de afspraak aan Het Lakhuis melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Het Lakhuis het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekenen. Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Het Lakhuis de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen.

Het Lakhuis moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 1 werkdag voorafgaande aan de afspraak van de cliënt melden

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat werkstakingen wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen door Het Lakhuis

4. Betaling
Het Lakhuis vermeld alle prijzen van de handelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.
Het Lakhuis vermeld prijswijzingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad sterkt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten middels een pintransactie te voldoen. Betalingen in termijn zijn hierbij niet mogelijk.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Het Lakhuis voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Het Lakhuis aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijk wijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Het Lakhuis neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een klantenkaart. Het Lakhuis behandelt de vertrouwelijke gegevens zorgvuldig en zal niet verkocht of verhuurd worden aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6.Geheimhouding
Het Lakhuis is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt medegedeeld heeft tijdens de behandeling.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Het Lakhuis verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te strekken.

7. Aansprakelijkheid
Het Lakhuis is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Het Lakhuis is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijnen gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding

Het Lakhuis is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie
Het Lakhuis geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandelingen en de producten.

Deze garantie vervalt indien:
– De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagel studio
– De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt
– De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken
– De cliënt andere producten dan door Het Lakhuis geadviseerde heeft gebruikt voor de onderhoud van de kunst nagels
– De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels zoals in de adviezen niet heeft opgevolgd.
– De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd
– De cliënt de producten niet volgend de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt
– De cliënt jonger dan 18 jaar is.

9. Beschadiging en Diefstal
Het Lakhuis heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

Het Lakhuis meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk worden, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking liefst schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Het Lakhuis.

Het Lakhuis moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klant gegrond is zal Het Lakhuis de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenminste dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Het Lakhuis en klagen niet tot een overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator

11. Nail Art
Indien Het Lakhuis een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slecht als aanduiding. Het resultaat op de kunstnagel van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan de getoonde voorbeeld.

Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet er vooraf toestemming gevraagd worden aan Het Lakhuis. Het Lakhuis mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens de algemenen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Het Lakhuis het recht de cliënt de toegang van de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

13. Roken
In de salon wordt niet gerookt.

14.Recht
Op elke overeenkomst tussen nagelstudio Het Lakhuis en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing.

15. Leeftijd
De minimale leeftijd die Het Lakhuis hanteert voor het zetten van kunstnagels is 18 jaar. Mits met schriftelijke toestemming tot 18 jaar van een ouder. Voor overige behandelingen onder 18 jaar graag even contact opnemen met Het Lakhuis.

© Copyright - Het Lakhuis | hetlakhuis.nl | website door Artist Bookings